Kvalitet

SPUNKEN

Spunkens förskola, Gävle

Kvalitet


SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE


På Spunken har vi ett styrande dokument där vi tolkat de nationella målen (FNs barnkonvention, skollagen, Lpfö98) och där vår vision för verksamheten arbetas fram och hur processen för att nå målen synliggörs. Vi har även ett årshjul för verksamheten och ett årshjul för styrelsen som hjälper oss med det systematiska kvalitetsarbetet.


Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att utbildningen ska kunna främja alla barns utveckling

och lärande, samt ge en livslång lust att lära. Det systematiska kvalitetsarbetet beskriver hur

verksamheten är organiserad och kopplad till förskolans läroplan. Det handlar om vårt kontinuerliga och systematiska arbete med att följa upp verksamheten och analysera resultaten i förhållande till de nationella och lokala målen.


Under hösten 2015 startade Skolinspektionen genomförandefasen i ett treårigt regeringsuppdrag där förskolans kvalitet och måluppfyllelse ska granskas. I januari 2017 genomfördes en inspektion på Spunkens förskola, med fokus på matematik, naturvetenskap och teknik:Utdrag ur Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2017:


”Verksamheten präglas i stor utsträckning av barnens delaktighet och inflytande”

”Granskningen visar att förskolan på ett medvetet sätt arbetar med att aktivt stimulera och utmana barns utveckling och lärande.”

”Den innehållsrika miljön är utformad utifrån tidigare och pågående temaarbeten och används av barnen i den fria leken”

”Personalen använder miljö och material på ett mycket medvetet sätt för att stimulera och utmana barnens utveckling och lärande.”

”Sammantaget erbjuds barnen på Spunkens förskola en verksamhet av hög kvalitet”

”Vi vill gratulera till ett beslut utan utvecklingsområden. Det sker inte så ofta.”Omdöme kvalitetskontroll 2013 (Gävle Kommun)

Helhetsomdöme:


"Spunkens förskola är en förskola med hög kvalitet när bedömning görs utifrån det uppdrag som finns i förskolans läroplan och skollagen. En ledning som är medveten om vad som ska göras och vad som behövs leder arbetet på förskolan mot en hög måluppfyllelse. Kvalitetsarbetet utvecklas ständigt. Likaså finns hela tiden en vilja att utveckla arbetet med att ge barnen ytterligare möjligheter till utveckling och lärande. Ett förhållningssätt som ger trygga och modiga

barn genomsyrar verksamheten. Föräldrarna ger förskolan Spunken ett mycket gott betyg i föräldraenkäten. Vi lämnar inga anmärkningar eller förelägganden."Norlandia.com

Sidan uppdaterad 2020-07-01

info@spunken.com